Regulamin konkursu

SunaCare konkurs wiosenny

Regulamin konkursu „Dlaczego na wiosnę wszystko pięknieje” z dnia 14.04.2022 roku.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest SunaCare Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 41, NIP: 7010944083.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na Facebooku i skierowany jest tylko do osób zrekrutowanych jako opiekunka/opiekun przez SunaCare Sp. z o.o.

§ 2. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ KONKURSU

 1. Do dnia 14.04.2021 roku Organizator powoła Komisję Konkursową (zwaną dalej „Komisją”), której zadaniem będzie nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
 2. Komisja będzie się składać z pracowników Organizatora.
 3. Do zadań Komisji będzie należało w szczególności:
  1. Zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowo zgłoszonym osobom,
  1. Wyłonienie Zwycięzców Konkursu,
  1. Weryfikacja uprawnień do otrzymania nagród,
  1. Zapewnienie wydania nagród zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  1. Rozpatrywanie reklamacji.
 4. Komisja z każdego posiedzenia sporządzi protokół.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook i bycie w bazie danych SunaCare Sp. z o.o.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest bycie w bazie danych SunaCare Sp. z o.o.
 4. Konkurs trwa od godziny 15:00 dnia 14.04.2022 roku do 14.06.2022 roku do godziny 23:59,
 5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 20.06.2021 r. na stronie Grupy i na stronie Facebook firmy SareCare.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

§ 4. ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzeniu na pytanie:

Dlaczego na wiosnę wszystko pięknieje?

 • W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców.
 • Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców konkursu. Spośród wszystkich wpisów w komentarzach umieszczonych pod postem konkursowym, które będą dokończeniem zdań konkursowych wpisanych w czasie trwania konkursu wybierze 3 najlepsze, które szczególnie poruszają jury. W ten sposób zostaną wyłonieni Zwycięzcy Konkursu.
 • Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

§ 5. NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie jest: bon do wydania w sklepie Douglas o wartości 200zł. Łączna pula nagród w konkursie wynosi: 3 szt.
 2. Wszystkie nagrody w konkursie zostaną wydane Zwycięzcom zgodnie obowiązującymi przepisami podatkowymi, tzn. Organizator do każdej wydanej nagrody doliczy kwotę pieniężną stanowiącą równowartość 11,11% wartości wydanej Nagrody, która nie zostanie wydana Zwycięzcy Konkursu tylko zostanie przeznaczona na zryczałtowany podatek dochodowy od udziału w konkursach (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT) i zostanie uiszczona przez Organizatora na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego właściwego dla siedziby Organizatora.
 3. Nagrody zostaną wysłane pocztą.
 4. Nagrodę zostaną wysłane do Zwycięzców najpóźniej do 30.06.2022 roku.
 5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie Grupy oraz na stronie Facebook.
 6. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu i o wygranej zostanie umieszczona w postaci posta konkursowego na stronie Grupy i stronie Facebook.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 9. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 6. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres biura Organizatora w Zielonej Górze z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook 
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2022 r. i obowiązuje do 30 czerwca 2022 r.
 • Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie Grupy i na stronie Facebook firmy SunaCare.
 • Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.)