Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Nasi opiekunowie są częścią rodziny SunaCare.

Firma SunaCare zatrudnia opiekunów i osobiście zapewnia godziwe wynagrodzenie i ubezpieczenie społeczne. W doborze i kwalifikacji uwzględniamy potrzeby rodzin wymagających opieki z życzeniami opiekunów.

Podczas misji zawsze służymy naszym przełożonym i zajmujemy się wszystkimi ich sprawami. Naszym celem jest, aby nasi opiekunowie wiedzieli, że są traktowani dobrze i sprawiedliwie. Jest to dla nas warunek ciepłej opieki nad naszymi rodzinami.

Spis treści:

I. Informacje Ogólne – Administrator Danych i sposób kontaktu

II. Kategorie przetwarzanych danych oraz cel i podstawa prawna przetwarzania danych

III. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

IV. Odbiorcy lub kategoria odbiorców Twoich danych osobowych

V. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

VI. Prawa dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

VI.1. Prawo żądania dostępu do danych osobowych

VI.2. Prawo żądania sprostowania danych osobowych

VI.3. Prawa żądania usunięcia danych osobowych

VI.4. Prawa żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

VI.5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

VI.6. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych

VI.7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

VII. Profilowanie

ROZDZIAŁ I. Informacje Ogólne – Administrator Danych i sposób kontaktu:
Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, które udostępniasz nam za pośrednictwem stron internetowych wykorzystywanych w naszej działalności (w szczególności www.sunacare.pl) bądź przesyłasz nam na nasze adresy mailowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka SunaCare spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleje Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000801096, posiadająca numer NIP 7010944083 oraz numer REGON 384305360, o kapitale zakładowym 5.000,00 złotych. Ilekroć w Polityce Prywatności używamy sformułowania „My”, sformułowanie to odnosi się do wyżej wskazanego Administratora.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się w następujący sposób:

listownie na adres: Aleje Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa, lub
mailowo na adres: info@sunacare.pl.
Będziemy dokładać starań, aby odpowiadać możliwie szybko. W każdym jednak przypadku udzielimy odpowiedzi nie później niż w ciągu miesiąca, lub w krótszym terminie gdy wynika to z przepisów prawa.

Nasze strony internetowe (w szczególności www.sunacare.pl) mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji mobilnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych innych stronach internetowych lub w aplikacjach zasady ochrony danych osobowych i stosowane przez ich administratorów techniczne środki ochrony danych. Sugerujemy by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

ROZDZIAŁ II. Kategorie przetwarzanych danych oraz cel i podstawa prawna przetwarzania danych:
Gromadzenie danych osobowych za pośrednictwem formularzy udostępnionych na zarządzanych przez nas stronach internetowych (w szczególności www.sunacare.pl) oraz na późniejszym etapie kontaktu z osobami, których dane dotyczą, jak również późniejsze przetwarzanie tych danych służy zaproponowaniu osobom udostępniającym dane konkretnych ofert pracy, dostosowanych do predyspozycji osoby, której dane dotyczą, jej doświadczenia oraz preferencji. W tym celu, na etapie przesyłania danych za pośrednictwem zarządzanych przez nas stron i na późniejszym etapie, gromadzimy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, wiek, płeć, znajomość języków obcych, posiadanie prawa jazdy, informacje o doświadczeniu zawodowym, informacja dotycząca palenia papierosów, wizerunek (jeśli umieszczony zostanie w przesłanej aplikacji). Administrator może także wymagać podania dodatkowych informacji, które nie stanowią danych osobowych, w szczególności dotyczących preferencji co do poszukiwanego stanowiska pracy (tj. płeć preferowanego podopiecznego, preferowana ilość podopiecznych, gotowość świadczenia usług związanych z transferem podopiecznego, preferowany wiek podopiecznego).

Wyżej opisane dane osobowe mogą być gromadzone przez Administratora także poprzez ich otrzymanie od osoby, której dane dotyczą, która przesyła te dane (lub dokumenty zawierające te dane) na adresy mailowe Administratora podane na stronach internetowych zarządzanych przez Administratora bądź poprzez ich otrzymanie przez Administratora, od osoby której dane te dotyczą, w trakcie rozmowy telefonicznej zainicjowanej przez osobę, której dane dotyczą.

W przypadku wszystkich osób przeglądających zarządzane przez nas strony internetowe (w szczególności www.sunacare.pl) możemy przetwarzać dane związane z taką aktywnością, takie jak: dane dotyczące urządzenia użytkownika oraz systemu operacyjnego, dane dotyczące lokalizacji oraz unikalnego ID, dane dotyczące sesji, w tym informacje o przeglądanych elementach naszych stron.

Poniżej wskazujemy cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych:

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna
Proponowanie osobom udostępniającym dane konkretnych ofert pracy, dostosowanych do predyspozycji osoby, której dane dotyczą, jej doświadczenia oraz preferencji Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Zapewnienie integralności i bezpieczeństwa działania naszych stron internetowych Uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego naszych stron internetowych i urządzeń użytkowników
Analiza i statystyka sposobu korzystania z naszych stron internetowych, jak również badanie satysfakcji użytkowników Uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu danych do ulepszania i poprawiania przez Administratora funkcjonalności stron internetowych lub stosowanego modelu biznesowego
Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń Uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustalaniu, dochodzeniu i obronie roszczeń
Komunikacja z użytkownikami udostępniającymi swoje dane osobowe – w tym rozpatrywanie reklamacji, skarg i wniosków Uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na budowaniu pozytywnych relacji z użytkownikami i zapewnieniu komunikacji z nimi oraz niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Szczegółowa informacja odnośnie niektórych kategorii danych:

informacja o paleniu papierosów: Administrator może gromadzić i przetwarzać informację o paleniu papierosów przez osobę, której dane dotyczą. Administrator informuję, że informacja ta jest wymaga ze względu na konieczność dopasowania tej cechy do preferencji podopiecznych na rzecz których osoba ma świadczyć usługi opiekuńcze. Administrator wskazuje jednocześnie, że w jego ocenie, dana ta nie stanowi danej dotyczącej zdrowia lub ujawniającej informację o stanie zdrowia użytkownika.
ROZDZIAŁ III. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Podstawowym celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest zaproponowanie Ci ofert pracy dostosowanych do Twoich predyspozycji, doświadczenia, preferencji oraz wymagań podopiecznych. Podstawą przetwarzania w tym zakresie Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda.

Gromadząc Twoje dane osobowe za pośrednictwem formularzy udostępnionych na administrowanych przez nas stronach internetowych (w szczególności www.sunacare.pl) odbierzemy od Ciebie zgodę na przetwarzanie Twoich danych w powyższym celu. W przypadku gdy samodzielnie prześlesz swoje dane osobowe na nasz adres mailowy, zachowanie takie traktować będziemy równoznacznie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w celu opisanym w akapicie pierwszym.

W dowolnym momencie możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu opisanym w akapicie pierwszym. Po wycofaniu tej zgody zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody.

ROZDZIAŁ IV. Odbiorcy lub kategoria odbiorców Twoich danych osobowych
Odbiorcą danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawniane są Twoje dane osobowe. Poniżej wskazujemy kategorie odbiorców Twoich danych osób:

Podopieczni oraz osoby bliskie podopiecznych, to jest osoby zainteresowane korzystaniem z usług opiekuńczych i dla których poszukujemy opiekunów.
Twoje dane osobowe będą udostępniane tej kategorii odbiorców aby umożliwić im zapoznanie się z Twoją kandydaturą i ocenić dopasowanie Twojej kandydatury do oczekiwań Podopiecznych (lub ich bliskich).

Podmiotom pośredniczącym w wyszukiwaniu podopiecznych (bliskich podopiecznych) zainteresowanych korzystaniem z usług opiekuńczych.
Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiot, z którymi współpracujemy w zakresie wyszukiwania podopiecznych (ich bliskich) zainteresowanych korzystaniem z usług opiekuńczych.

Dostawcy usług, z których usług korzystamy w związku z prowadzeniem działalności.
Dla prawidłowego prowadzenia naszej działalności korzystamy z usług zewnętrznych dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie w takim zakresie jaki jest niezbędny ze względu na charakter świadczonych przez nich usług i wyłącznie na nasze polecenie. Dostawcy ci świadczą na naszą rzecz następujące rodzaje usług: usługi hostingowe, usługi analityczne i statystyczne, usługi informatyczne, usługi prawne, usługi księgowe, usługi marketingowe.

Spółki powiązane osobowo lub kapitałowo z Administratorem.
W związku z zarządzaniem grupą kapitałową do której należy Administrator, Twoje dane osobowe mogą być ujawniane w stosunku do innych spółek powiązanych osobowo lub kapitałowo z Administratorem. Nie oznacza to, że spółki te uprawnione będą samodzielnego określania celów i sposobów przetwarzania Twoich danych.

Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie do odbiorców znajdujących się w Polsce lub w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (nienależących do EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

Z wszystkimi podmiotami/osobami, którym ujawniać będziemy Twoje dane osobowe, posiadać będziemy zawartą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

ROZDZIAŁ V. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy prawnej do ich przetwarzania:

w przypadku przetwarzania danych w celu proponowanie osobom udostępniającym dane konkretnych ofert pracy, dostosowanych do predyspozycji osoby, której dane dotyczą, jej doświadczenia oraz preferencji – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu. Pomimo wycofania zgody, będziemy mogli jednak wciąż przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy (i tylko w takim zakresie) uprawniać nas do tego będzie prawo powszechnie obowiązujące (np. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
w przypadku przetwarzania danych dla realizacji naszych uzasadnionych interesów – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu, z zastrzeżeniem, że w przypadku przetwarzania danych osobowych dla ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, dane będziemy przetwarzać do czasu przedawnienia tych roszczeń,
dane, o których mowa w Rozdziale II akapicie trzecim – do czasu zakończenia sesji, z zastrzeżeniem, że jeśli w urządzeniu mobilnym użytkownika zostaną zapisane pliki cookies zawierające dane osobowe, dane te będą przetwarzane do czasu odpowiadającego cyklowi życia tych plików.
Może zdarzyć się, że w przypadku odpadnięcia jednej z podstaw przetwarzania Twoich danych osobowych, będą one przetwarzane na innej podstawie.

ROZDZIAŁ VI. Prawa dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci liczne uprawnienia. Należą do nich:

VI.1. Prawo żądania dostępu do danych osobowych

W każdym czasie możesz od nas zażądać informacji o tym jakie Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane oraz w jakim celu je przetwarzamy. Możesz się również do nas zwrócić o informację jakim podmiotom powierzyliśmy do przetwarzania Twoje dane osobowe. Jeśli informacje przekazane w sekcji „Okres przechowywania Twoich danych osobowych” są niewystarczające, na Twoje żądanie udzielimy Ci także bardziej szczegółowych informacji w tym zakresie.

W każdym czasie możesz do nas wystąpić o wydanie Ci kopii przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych. Pierwsza kopia takich danych jest zawsze darmowa. W przypadku, gdy zwrócisz się o drugą ich kopię, możemy za jej wydanie naliczyć symboliczną opłatę pokrywającą koszty administracyjne związane z jej wydaniem. Jeżeli Twoje żądanie wydania kopii danych osobowych zostanie do nas przesłane drogą elektroniczną i nie zawierać będzie żądania wydania kopii w innej formie, wówczas kopię swoich danych osobowych również otrzymasz drogą elektroniczną. W przypadku, w którym wydanie kopii Twoich danych osobowych nie będzie mogło odbyć się bez ujawnienia danych osobowych innych osób, poinformujemy Cię o braku możliwości wydania Ci żądanej kopii.

VI.2. Prawo żądania sprostowania danych osobowych

W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z żądaniem sprostowania swoich danych osobowych jeśli są one nieprawidłowe. W każdym czasie możesz też żądać uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych.

VI.3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych

W każdym czasie możesz od nas zażądać usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

dane te nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, a po naszej stronie nie występuje ważny interes w ich przetwarzaniu, który byłby nadrzędny wobec Twojego prawa,
gdy stwierdzisz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem i zostanie to potwierdzone,
dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim,
wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a ich przetwarzanie realizowane było właśnie na podstawie tej zgody.
We wszystkich tych przypadkach, Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte bez zbędnej zwłoki. Niemniej jednak Twoje żądanie nie zostanie spełnione w następujących przypadkach:

gdy dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne abyśmy mogli się wywiązać z ciążącego na nas prawnego obowiązku wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego,
gdy dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych okaże się niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Informujemy, że jednym ze stosowanych przez nas technicznych środków ochrony danych osobowych jest tworzenie kopii zapasowych naszych systemów informatycznych. Jeżeli będziemy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych, podejmiemy wszelkie rozsądne działania, aby Twoje dane nie były dostępne także w razie konieczności przywrócenia kopii systemu.

VI.4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

W przypadkach opisanych w niniejszej sekcji możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Przez ograniczenie przetwarzania danych osobowych rozumie się takie oznaczenie Twoich danych w naszych systemach, które pozwoli na ograniczenie ich przetwarzania w przyszłości. Z żądaniem ograniczenia przetwarzania Twoich danych możesz wystąpić gdy:

kwestionujesz prawidłowość swoich danych – wówczas ograniczymy ich przetwarzanie na okres pozwalający nam na sprawdzenie prawidłowości tych danych,
gdy stwierdzimy, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a mimo to sprzeciwisz się ich usunięciu z naszych systemów, lecz będziesz chciał ograniczenia ich przetwarzania,
stwierdzimy, że nie potrzebujemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, a mimo to będziesz chciał ich zachowania w naszych systemach, gdyż uznasz, że jest to niezbędne, abyś mógł ustalić, dochodzić lub bronić swoich roszczeń,
zgłaszasz do nas sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – wówczas ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych do czasu stwierdzenia, czy nasz interes w przetwarzaniu Twoich danych nie jest nadrzędny wobec podstaw Twojego żądania.
Jeśli w powyższych przypadkach zgłosisz żądanie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jedyną operacją jaką w stosunku do tych danych będziemy podejmować, będzie ich przechowywanie. Inne formy ich przetwarzania będą możliwe gdy wyrazisz na to zgodę albo gdy przetwarzanie takie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń, a także gdy będzie to niezbędne dla ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, zawsze Cię o tym poinformujemy.

VI.5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Gdy Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. cele statystyczne lub analiza biznesowa), będziesz mógł wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. W takim przypadku zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że wykażemy podstawy do ich dalszego przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź gdy wykażemy, że nasz interes w przetwarzaniu Twoich danych jest nadrzędny wobec Twojego uprawnienia.

VI.6. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych

W przypadku gdy będziemy Twoje dane osobowe przetwarzać w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody, bądź w związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy, będziesz mógł żądać od nas otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanej formie, w powszechnie używanym formacie pliku elektronicznego (np. excel), tak abyś tymi danymi mógł się posłużyć także u innych podmiotów. Będziesz mógł od nas także żądać przekazania takiego pliku wskazanemu przez Ciebie innemu niż my administratorowi danych osobowych.

VI.7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza Twoje prawa lub z innych powodów jest niezgodne z prawem polskim lub prawem Unii Europejskiej, posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji znajdziesz pod adresem: https://uodo.gov.pl/.

ROZDZIAŁ VI. Profilowanie
Naszym celem jest prezentowanie Ci ofert pracy dopasowanych do Twoich cech i preferencji. Z tego powodu dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. W wyniku wyżej opisanego zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych osobowych nie są podejmowane żadne decyzje opierające się na takim przetwarzaniu, które mogłyby wywołać wobec Ciebie skutki prawne.